Μαθήματα

Το σύνολο των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. είναι 7. Από αυτά 4 διεξάγονται στο χειμερινό εξάμηνο και 3 στο εαρινό εξάμηνο μαζί με την διπλωματική εργασία.
Επίσης, σε τακτά διαστήματα διεξάγονται κύκλοι σεμιναρίων σε επίκαιρα ζητήματα της λογιστικής και χρηματοοικονομικής, με καλεσμένους ομιλητές διακεκριμένους καθηγητές και ανθρώπους από την αγορά.

Πίνακας Μαθημάτων

Κωδικός Π.Μ.

ECTS

Α Εξαμηνο Υποχρεωτικά Μαθήματα                                                                  
AFT-101 7,5 Φορολογική Λογιστική και Φορολογικός Σχεδιασμός

Tax Accounting and Tax Planning

AFT-102 7,5 Ψηφιακός Μετασχηματισμός Λογιστηρίων

Accounting Digital Transformation

AFT-103 7,5 Μέθοδοι Πρόβλεψης Χρηματιστηριακών Δεδομένων με τη χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών

Forecasting Financial Data using Digital Technologies

AFT-104 7,5 Ανάλυση Λογιστικών και Φορολογικών Δεδομένων Μεγάλου Όγκου

Accounting and Tax Big Data Analysis

Σύνολο 30
    Β Εξάμηνο Υποχρεωτικά Μαθήματα                                                                  
AFT-201 6 Αυτοματοποίηση Ελέγχου και Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων

Audit Automation and Financial Risk Management

AFT-202 6 Εργατικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες

Labor Law and New Technologies

AFT-203 6 Ψηφιακή Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διαχείριση Επιχειρήσεων

Digital Accounting and Financial Business Management

 

AFT-204 12 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Master Thesis

Σύνολο 30