Κατηγορίες Εισαγόμενων Φοιτητών/τριων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί όλοι οι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων των πρώην ΤΕΙ και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ και Αστυνομικών Ακαδημιών.