Δίδακτρα – Υποτροφίες

Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των € 3.000.
Η πληρωμή γίνεται σε 3 δόσεις, € 1.000 με την εγγραφή, € 1.000 με τη λήξη του πρώτου εξαμήνου και € 1.000 με τη λήξη του δεύτερου εξαμήνου.
Παρέχονται Υποτροφίες σύμφωνα με τη μορφή μερικής ή ολικής απαλλαγής διδάκτρων (ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των νόμων 4899/16.9.2022 και 4957/27.7.2022