Δικαιολογητικά Εισαγωγής

Κατεβάστε την αίτηση σε word

 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος
 • Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.)
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας
 • Αποδεικτικό Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (όπως αναγνωρίζονται από το Α.Σ.Ε.Π.). Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει αποδεικτικό γλωσσομάθειας δύναται να πραγματοποιείται σχετική εξέταση.
 • 2 Συστατικές Επιστολές (είτε από μέλη Δ.Ε.Π., είτε εργασιακού χώρου)
 • Βεβαίωση Γνώσης Η/Υ

Προαιρετικά

 • Δεύτερο Πτυχίο ή Δίπλωμα
 • Δεύτερος Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα
 • Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις/διακρίσεις

Η μοριοδότηση γίνεται ως εξής :
α) Βαθμός πτυχίου: στρογγυλοποίηση στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο x4 μόρια,
β) Αναγνωρισμένος τίτλος γλωσσομάθειας που πιστοποιεί την καλή (Β2) γνώση της ξένης (αγγλικής) γλώσσας : 5 μόρια,
γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα: 0-5 μόρια,
δ) Επιστημονική δραστηριότητα του υποψήφιου (δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, ανακοινώσεις σε συνέδρια) από 0-5 μόρια,
ε) Συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον της ΕΑΥ: ποιοτική αξιολόγηση από 0- 35 μόρια. Στην Συνέντευξη του υποψηφίου συνυπολογίζονται: (i) η εκτίμηση της προσωπικότητάς του, (ii) η αποτίμηση της πιθανής ερευνητικής δραστηριότητάς του, (iii) η ποιότητα των απαιτούμενων δύο συστατικών επιστολών. στ) Προϋπηρεσία σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ως εξής: 0-1 έτη 1 μόριο, 1-3 έτη 3 μόρια, 3-5 έτη 5 μόρια, 5-7 έτη 7 μόρια, 7 έτη και άνω 10 μόρια.